? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "Save Template" CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Tinggal Jejak Anda Disini....

Friday, February 12, 2010

Psikologi

SOALAN TUGASAN

Pembelajaran berlaku setiap ketika dan di mana sahaja.Bagaimana proses pembelajaran ini berlaku boleh dijelaskan dengan teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Skinner, Pavlov, Bandura dan lain-lain.

Untuk tugasan ini, anda perlu memahami setiap teori pembelajaran yang berkenaan dengan membaca modul dan lain-lain sumber jika perlu sebelum menjawab soalan-soalan berikut.

1. Bayangkan bagaimana tiga teori pembelajaran berikut dapat diaplikasikan di dalam bilik darjah ( di mana pembelajaran telah dirancang ) dan di luar bilik darjah ( di mana pembelajaran tidak terancang ).

a. Teori Pembelajaran Kognitif
b. Teori Pembelajaran Gestalt
c. Teori Pembelajaran Gagne

Untuk setiap teori di atas, jelaskan salah satu prinsip utama yang paling berkaitan dengan contoh yang akan anda beri sebagai contoh aplikasi teori tersebut.Contoh ini adalah apa yang telah anda perhatikan sendiri dalam kedua-dua situasi tersebut.Sila berikan jawapan anda dalam bentuk jadual seperti di bawah.

Teori
Prinsip dan penjelasan
Contoh

Teori pembelajaran Kognitif

Berkaitan dengan proses pemikiran manusia seperti daya ingatan, imaginasi, bahasa, penyelesaian masalah dan celik akal. Teori pembelajaran kognitif juga boleh dikatakan tingkahlaku dan proses pemikiran manusia di antara rangsangan dan gerakbalas.

Di dalam bilik darjah.
Guru membawa murid melawat Muzium Negara. Semasa pembelajaran mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan di dalam kelas guru meminta murid membuat karangan ringkas mengenai hasil lawatan mereka. Murid akan menggunakan kemahiran kognitif untuk mengingati semula pengalaman mereka semasa lawatan tersebut.
Di luar bilik darjah.
Murid memerhatikan perlakuan orang lain, disamping cuba menceritakan peristiwa yang pernah dialaminya. Murid akan menggunakan kemahiran kognitif untuk mengimbau kembali peristiwa yang pernah dilaluinya.

Teori pembelajaran Gestalt

Teori pembelajaran Gagne

Ia berkaitan dengan konsep akal, setiap manusia mempunyai keupayaan mental untuk mengelola, menyusun, menyimpan dan mengeluarkan semula segala pengalaman dan memerhatikan pertalian antara pengalaman dan masalah yang dihadapi.

Menurut Gagne, teori ini menekankan pembelajaran berlaku secara berperingkat iaitu bermula daripada peringkat paling mudah ke peringkat paling sukar.
Terdapat 8 peringkat pembelajaran Gagne.
Penyelesaian masalah

Hukum

Konsep

Diskriminasi

Pertalian Bahasa

Rangkaian Motor

Gerak Balas

Pembelajaran Isyarat

Di dalam bilik darjah.
Sebelum guru memulakan pengajaran dan pembelajaran, guru mengedarkan soalan tanpa memaklumkan kepada murid terlebih dahulu.Masa untuk menjawab soalan tersebut adalah 10 minit. Dengan cara ini, murid-murid boleh menggunakan celik akalnya untuk menjawab soalan-soalan tersebut berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya.

Di luar bilik darjah
Apabila kaki kotor kerana bermain, murid akan menggunakan keupayaan mentalnya untuk mengaitkan situasi itu dengan pembelajaran pendidikan kesihatan iaitu cara-cara membersihkan anggota badan

Di dalam bilik darjah
Guru mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 iaitu dari mengenal huruf sukukata barulah membaca ayat yang mudah.Murid akan lebih memahami ayat mudah yang di baca kerana mereka telah mengenal dan membunyikan suku kata.Menurut Gagne, pembelajaran akan lebih mudah sekiranya bermula dari yang senang kepada yang sukar.
Di luar bilik darjah
Dalam mata pelajaran Sains Rumahtangga dalam bahagian jahitan, guru mengajar murid cara-cara menghasilkan jahitan jelujur.Murid menjahit sapu tangan dengan menggunakan jahitan berantai di rumah.Murid tidak akan menghadapi kesukaran ketika melakukannya.Menurut Gagne, pembelajaran akan lebih mudah sekiranya bermula daripada yang mudah kepada yang rumit.

Soalan 2.
Teori kooperatif juga merupakan teori pembelajaran.
(a) Jelaskan teori ini.

Pendekatan kooperatif ialah pembelajaran yang melibatkan pelajar bekerjasama untuk belajar dan bertanggungjawab ke atas setiap ahli kumpulannya.Pembelajaran kooperatif merangkumi pelbagai jenis bentuk pengajaran dan pembelajaran. Ianya adalah satu pendekatan pembelajaran yang melibatkan kumpulan atau pasukan pelajar. Pada asalnya, ia menggalakkan pelajar belajar bersama dengan berkesan dan boleh digunakan oleh pelbagai kumpulan umum dan dalam pelbagai matapelajaran.
Menurut Johnson & Johnson 1991, pembelajaran kooperatif melibatkan pelajar bekerjasama dalam mencapai satu-satu objektif pembelajaran. Pelajar yang belajar secara bekerjasama dalam kumpulan akan dapat belajar dengan lebih baik dan berupaya meningkatkan prestasi serta meningkatkan motivasi pelajar semasa perbincangan dalam kumpulan.
Pembelajaran kooperatif yang merujuk kepada pengajaran yang memerlukan pelajar dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama. Sasarannya bukan sahaja untuk diri sendiri tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. Ganjaran dan pengiktirafan diberi kepada kumpulan yang menunjukkan prestasi yang baik. Ini juga memotivasikan mereka untuk mencapai sesuatu matlamat.
Malah pembelajaran kooperatif juga menggalakkan pelajar berinteraksi secara aktif dan positif dalam kumpulan. Ini membolehkan mereka berkongsi idea dalam suasana yang baik. Guru hendaklah memupuk sikap positif seperti bekerjasama, bertolak ansur dan tidak mementingkan diri sendiri agar objektif kumpulan tercapai dan dapat mengekalkan hubungan yang positif.

( b ) Fikirkan tentang pedagogi pembelajaran teradun ( ” blended learning pedagogy” ) yang diamalkan OUM ( pembelajaran atas talian dan pembelajaran kendiri ). Untuk setiap mod pedagogi tersebut, jelaskan bagaimana teori pembelajaran konstruktivisme telah diaplikasikan.Berikan contoh dan ceritakan tentang pengalaman anda sebagai seorang pelajar semasa mengalami proses pembelajaran tersebut.Sila berikan jawapan anda dalam bentuk jadual di bawah.

Pembelajaran Terandun.
Pembelajaran kooperatif ialah pembelajaran yang melibatkan kumpulan atau pasukan pelajar.
Contoh pembelajaran koperatif ialah, saling bergantung satu sama lain secara positif. Sikap ahli mempunyai tanggungjawab ke atas keberkesanan pembelajaran kumpulan. Untuk mencapai kejayaan, tugas perlu diagihkan kepada semua ahli kumpulan untuk menyumbang memberi jawapan. Pengalaman saya sebagai pelajar ialah bekerjasama dalam kumpulan setiap kali untuk menyiapkan kerja yang diberikan oleh pensyarah, seperti pembentangan tugasan, perbincangan kerja kursus dan sebagainya.

Pembelajaran teradun OUM

Contoh pembelajaran kooperatif

Pembelajaran bersemuka

Pembelajaran bersemuka ialah pertemuan antara pelajar dengan pengajar atau pensyarah. Sebagai seorang pelajar saya tidak boleh bergantung seratus peratus kepada pembelajaran realiti. Saya juga masih perlu bersemuka dengan pensyarah kerana ia satu daripada cara untuk meningkatkan kualiti pembelajaran saya. Segala permasalahan yang saya hadapi, dapat diselesaikan sekadar segera dan disamping itu, dapat menguatkan hubungan silaturahim dengan pensyarah.

Pembelajaran atas talian

Pembelajaran atas talian ialah pembelajaran yang melibatkan penggunaan ICT sepenuhnya. Contohnya pelajar dan tutor boleh berhubung melalui email dan forum pada bila-bila masa dan di mana sahaja
mereka berada. Selain itu, dengan melayari myLMS ( Learning Management System) boleh merapatkan hubungan antara pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan pensyarah. Pengalaman saya sebagai seorang pelajar kursus 14 minggu, Sekiranya terdapat persoalan atau permasalahan dalam pengajaran dan pembelajaran serta kerja kursus yang diberikan saya boleh berinteraksi dengan melayari myLMS. Malahan, saya tidak perlu risau tentang masa,tempat kerana saya boleh myLMS pada bila- bila masa.

Pembelajaran kendiri

Pembelajaran kendiri bermaksud pelajar belajar bersendirian tidak bertemu selalu dengan pensyarah dan juga rakan- rakan lain. Contohnya pelajar akan belajar dan juga menjalankan aktiviti- aktiviti pembelajaran bagi menambah dan memperolehi ilmu serta kemahiran yang di cari. Melalui pembelajaran kendiri saya bebas untuk menentukan masa dan tempat untuk belajar mengikut kesesuaian waktu. Saya pelu pandai membahagikan masa untuk pembelajaran, kerjaya dan rumah tangga. Saya juga mesti mempunyai keyakinan diri dan sentiasa bersedia untuk belajar bagi mencapai kejayaan yang diimpikan.

Soalan 3.
(a) Teori progressivist.

Teori progressivist ialah pembelajaran secara cepat, iaitu mencari sumber atau bahan secara sendiri tanpa bantuan daripada guru, contohnya murid mencari bahan sendiri berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran melalui internet.
Menurut John Dewey, pengalaman murid penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam teori ini, nilai yang perlu dikembangkan adalah kebebasan. Mereka mempunyai kesedaran terhadap sesuatu masalah dan cuba untuk mengenal pasti permasalahan tersebut.Justeru, hipotesis akan di buat sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut.Begitu juga baik buruknya hipotesis akan ditafsirkan dengan lebih terperinci.Lebih jauh dari itu, mereka akan melakukan ujian berdasarkan pengalaman sendiri mahupun pengalaman orang lain bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan.
Contohnya murid-murid diberikan ruang bebas dalam melakukan aktiviti serta melakukan hal-hal yang positif dan boleh berfikiran matang. Dengan ini, potensi diri murid akan berkembang dengan pencapaian usaha diri sendiri. Teori progressivist adalah bersifat konstruktif kerana dengan teori ini dapat membentuk kemajuan murid secara menyeluruh.

(b) Adakah anda bersetuju dengan penjelasan teori ini, memandangkan rakyat Malaysia mempunyai akses ke internet? Sila jelaskan.

Pada pendapat saya, saya bersetuju dengan penjelasan teori ini. Internet @ “Internasional Network of Network” ialah sebuah rangkaian gergasi komputer di peringkat antarabangsa dan merupakan cara komputer berkomunikasi antara satu sama lain. Dalam rangkaian internet terdapat pelbagai jenis bahan seperti artikel, imej grafik, perisian komputer, video, audio, majalah, permainan, projek dan sebagainya.
Menurut Zoraini (1995), terdapat 50,000 rangkaian komputer di seluruh dunia, lebih daripada 6.6 juta komputer hos dan juga lebih daripada 50 juta pengguna dari lebih daripada 160 buah Negara.
Internet amat bermanfaat kepada semua golongan masyarakat dalam menghadapi cabaran, IT dan era globalisasi bagi mencorakkan kehidupan
pada masa hadapan. Melalui internet juga dapat membantu pengurusan dalam sistem pendidikan terutama dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah yang melibatkan para pendidik, pelajar dan ibu bapa serta ahli masyarakat. Internet banyak memberikan manfaat kepada pengguna terutama pelajar. Ia membuka dimensi baru sebagai sumber rujukan mudah dan pantas dari segi masa dan lokasi. Dengan menggunakan internet di sekolah telah membawa perubahan kepada pelajar, dimana pelajar lebih mahir membuat kajian dan lebih berfikiran secara kritikal. Di antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh pelajar iaitu melalui e-mail, pelajar boleh berkongsi untuk menjalankan sesuatu projek dengan pelajar di sekolah-sekolah lain. Berbincang dengan rakan dari kalangan berbagai budaya dan latar belakang negara mengenai berbagai-bagai isu semasa. Dengan ini dapat menggalakkan perkembangan bahasa terutama bahasa Inggeris melalui komunikasi dengan rakan pena di luar Negara.
Sebagai pengukuhan bukti persetujuan saya dalam hal ini, iaitu kita lihat sendiri perkembangan terbaru yang di ambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia telah memberi peluang kepada guru-guru diseluruh negara untuk mengikuti Kursus Dalam perkhidmatan (14 minggu) Bestari. Dalam kursus ini guru-guru akan didedahkan dengan pelbagai kemahiran seperti kemahiran teknologi maklumat bagi pembinaan pembelajaran bestari.
Dengan ini, guru-guru akan berpeluang menjadikan internet sebagai sumber dan alat penyebaran maklumat yang berkesan.
Selain itu, masyarakat juga tidak terlepas merasai bahang internet dengan mendapatkan maklumat, berita dengan cepat dan pantas samada di dalam ataupun di luar negara. Contohnya kita mengetahui sukan olimpik di China. Malah penggunaan internet juga dapat mempermudahkan segala urusan seperti membayar pelbagai jenis bil dengan kemudahan atas talian atau”on-line” dengan ini dapat menjimatkan masa dan tenaga.
Dapatlah di simpulkan bahawa penggunaan akses internet dapat menyemai dan memupuk minat serta sikap yang positif terhadap perkembangan teknologi dan pihak kerajaan telah mengambil inisiatif untuk menjadikan ekonomi digital sebagai tulang belakang ekonomi negara.


Rajah 1 : Hirarki keperluan Maslow

Menurut Maslow, keperluan yang paling penting adalah keperluan asas.Manusia akan berusaha untuk mencari keperluan asas ini.Dalam kajian saya, di dapati individu pertama dan kedua mempunyai keperluan asas yang cukup seperti tempat tinggal yang selesa (rumah sendiri ), makanan, minuman dan pakaian yang cukup serta mempunyai rehat yang cukup.Malah pendapatan kedua-dua individu ini juga sama dalam lingkungan RM 3000- 4000.Kedua-duanya berpuas hati dengan hasil pendapatannya.Dengan ini tahap pertama ini mereka telah mencapainya kerana menurut Maslow, manusia mesti mencapai tahap yang paling rendah atau asas barulah kepada peringkat kedua.
Peringkat kedua ialah keselamatan.Setiap orang inginkan kehidupan yang aman,stabil dan tenteram.Begitu juga dengan kedua-dua individu yang saya kaji.Mereka tinggal di tempat atau persekitaran yang menyenangkan dan tidak membahayakan.Walaubagaimanapun mereka ada juga memasang kelengkapan keselamatan di rumah bagi menggelakkan daripada sebarang perkara buruk berlaku malah mereka mempunyai jiran-jiran yang boleh membantu mereka menjaga keamanan tempat mereka tinggal.Oleh itu, kedua-dua individu ini mencapai tahap yang kedua.
Pada peringkat ketiga iaitu keperluan sosial (kasih sayang ) mendorong seseorang untuk mendapatkan kasih sayang, hubungan dengan keluarga,sanak saudara,sahabat dan juga masyarakat.Daripada kajian saya, didapati individu pertama mempunyai kehidupan yang lebih bahagia berbanding dengan individu yang kedua.Individu pertama mempunyai suami dan anak-anak, jadi dia mendapat kasih sayang daripada orang yang paling rapat dengannya iaitu suami dan anak-anak, malah keluarga serta kawan-kawan juga.Individu pertama ini berpuas hati dengan hidupnya sekarang berbeza dengan individu kedua, dia masih tidak berpuas hati dengan apa yang dimilikinya sekarang.Dia merasakan ada sesuatu yang belum melengkapi hidupnya.Mungkin juga kerana dia tidak mendapat kasih sayang daripada seorang suami kerana pengalaman pahit baginya adalah berpisah dengan suaminya.Jadi, orang yang paling rapat dengannya sekarang adalah kakak iparnya.Apa yang diharapkan dalam hidupnya adalah kebahagiaan.Dengan ini dapatlah dikatakan bahawa individu kedua belum mencapai tahap ketiga ini mengikut hirarki Maslow berbanding dengan individu pertama dia mencapai tahap ketiga ini.
Peringkat keempat ialah penghargaan kendiri.Individu pertama mempunyai matlamat yang tinggi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi malah beliau mementingkan kekeluargaan.Beliau mempunyai sikap yang positif dan berkeyakinan.Beliau juga mengharapkan agar anak-anaknya berjaya.
Menurut Maslow, keperluan manusia yang paling tinggi ialah hasrat untuk menjadi dirinya sebagaimana yang diimpikan.Pada peringkat ini, individu pertama mempunyai keyakinan yang tinggi dalam mencapai matlamat dan hala tuju hidupnya bersama dengan keluarganya serta kejayaan anak-anaknya.
Hasil daripada kajian saya terhadap kedua-dua individu ini,dapatlah disimpulkan bahawa individu pertama telah mencapai tahap kelima-lima yang terdapat dalam hirarki Maslow berbanding dengan individu kedua hanya mencapai tahap ketiga sahaja.Walaubagaimanapun individu kedua mempunyai motivasi yang tinggi untuk mencapai kehidupan yang baik dan bahagia.

0 comments: