? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "Save Template" CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Tinggal Jejak Anda Disini....

Friday, February 12, 2010

ICT

Soalan 1

Pengenalan
Sebagai seorang guru, kita perlulah mengintegrasikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengintegrasian ini sangat penting dalam proses pencarian maklumat secara global.

Oleh yang demikian, untuk menjayakan matlamat ini, seseorang guru perlulah mahir dalam mengenalpasti serta dapat memilih mod-mod pengajaran dan pembelajaran seperti mod tutorial, mod penerokaan, mod aplikasi dan mod komunikasi.

Mod Tutorial
Mod Tutorial lazimnya digunakan untuk memindahkan maklumat dari sesuatu sumber kepada pelajar. Maklumat disampaikan secara multimedia diikuti oleh tugasan dalam pelbagai bentuk. Mod ini sangat sesuai digunakan untuk membina dan memperkukuhkan kemahirankemahiran asas.

Bagi mengukuhkan ilmu yang diperolehi melalui konsep mod ini maka guru boleh memberi aktiviti pengukuhan seperti latihan menjawab soalan, kuiz, tugasan yang berkaitan dengan tajuk dan kerja projek.

Kandungan pelajaran disampai berdasarkan urutan yang telah ditetapkan. Pembelajaran tutorial ini merangkumi:
i. Pembelajaran ekspositori (merujuk kepada suasana pembelajaran di mana guru menyampaikan maklumat kepada murid yang pasif)
ii. Demonstrasi sesuatu fenomena yang ditunjukkan dan dikawal urutan babaknya oleh sistem.
iii. Latihan atau latih tubi yang disampai dan dikawal oleh sistem.

Mod Penerokaan
Mod penerokaan melibatkan pengabungan isi pelajaran dan suatu strategi panyampaian yang membolehkan pelajar meneroka suatu perkara atau konsep dan membina pengetahuan kendiri. Tujuan utama penggunaan mod ini ialah bagi memfokus penglibatan pelajar dalam sesuatu konsep atau perkara dengan kefahaman mereka sendiri.

Pendekatan ini serasi dan menyokong pendekatan Konstruktivisme iaitu teori pembelajaran yang memberi penekanan kepada pemikiran kritis, penyelesaian masalah, pengalaman pembelajaran yang autentik, pengetahuan yang dibina melalui interaksi sosial.

Mod Aplikasi
Mod Aplikasi adalah kaedah yang merangkumi penggunaan perisian aplikasi seperti memproses kata, hamparan elektronik, persembahan elektronik dari pangkalan data sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai sesuatu tujuan dalam mana-mana mata pelajaran.

ICT dikatakan sebagai alat aplikasi apabila membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran, bukan sebagai mekanisma penyaluran maklumat P&P semata. Contohnya penggunaan perisian aplikasi umum seperti pemproses perkataan oleh murid dalam menghasilkan karangan atau penggunaan perisian hamparan elektronik untuk memplot graf. Perisian aplikasi khusus seperti editor grafik, Computer Aided Design (CAD) dan lain-lain juga termasuk dalam kategori alat aplikasi yang boleh digunakan untuk membantu murid melaksanakan aktiviti pembelajaran

Mod Komunikasi
Komunikasi yang berkesan boleh membantu proses pengajaran dan di bilik darjah. Mod ini menekankan penggunaan teknologi yang berkaitan komunikasi dalam membantu pengajaran dan pembelajaran. Teknologi komunikasi boleh digunakan dalam mana-mana mod yang lain seperti tutorial, aplikasi dan penerokaan.

ICT sebagai alat pemudah komunikasi apabila diguna untuk membolehkan murid dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar, menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk. Mod komunikasi melibatkan beberapa kemudahan seperti e-mail, telesidang (sidang video), enjin penggelintar melalui internet dan pembinaan laman web.

Berdasarkan kombinasi mod-mod tersebut, Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Agama Islam yang lengkap seperti yang dihasilkan di bawah dapat menerangkan tentang pengintegrasian TMK dalam P&P khususnya pengintegrasian mod-mod yang diterangkan tersebut.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Tarikh : 5 Januari 2008
Masa : 7.45 - 8.15 pagi
Tahun/Ting. : 1 Bestari
Bil.Pelajar : 35 orang
Mata Pelajaran : Pendidikan Islam
Tajuk Pengajaran : Bersuci daripada hadas keciI
Bidang : Ibadah
Pengetahuan Sedia Ada:
· Pelajar telah mengenali anggota badan.
· Pelajar biasa menyaksikan perlakuan wuduk
Hasil Pemb. : Murid dapat mengenal,menyebut dan menunjukkan anggota wuduk dengan sempurna.

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
Aras (i) Menyatakan pengertian wuduk
Aras (ii) Menyatakan anggota-anggota wuduk
Aras (iii) Membuat latihan berdasarkan soalan yang disediakan pada slaid Ms Power point.

Kecerdasan Pelbagai:
Kinastetik, logik matematik

Strategi Pengajaran
Direktif, Pemerhatian, Generatif, Kontekstual

Kemahiran Generik
Kemahiran berfikir

Penerapan Nilai:
Berdisiplin, menjaga kebersihan.

Penggabungjalinan:
Sains, Matematik, PJK

Aktiviti P& P:
Guru menunjukkan slaid perkataan wuduk dan bersoaljawab dengan murid- murid tentang pengertian wuduk
Memperkenalkan anggota wuduk yang wajib melalui slaid.
Memperkenalkan anggota wuduk yang sunat.
Menjawab soalan latihan yang disediakan.

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP):
· Bahan elektronik / bahan bercetak / bahan autentik:Komputer
· Kad tugasan :
· Templat pelajar :
· Borang penilaian aktiviti p&p :0 comments: